Tuesday, October 28, 2008

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
รายวิชา ................. ภาคเรียนที่..................
ผู้ให้ข้อมูล ...............................

1. ระดับผลการเรียน .....................

2. ความสามารถพิเศษ
1)……………………………….
2)……………………………….

3. ลักษณะเด่น
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

4.ลักษณะด้อย
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

5.ปัญหาที่คิดว่าควรปรับเปลี่ยนหรือควรได้รับการแก้ไขของตนเอง (ปัญหาทั่วๆไป)
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

6.ปัญหาของท่านที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียน
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….
ปัญหาที่เกิดจากผู้สอน
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

7.ปัญหาใดบ้างที่ต้องการให้อาจารย์ช่วยเหลือเพื่อให้การเรียนประสบผลสำเร็จ
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

8.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนวิชานี้
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

9. เนื้อหาที่อยากรู้มากที่สุด
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะนำไปใช้ได้ในอนาคต
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

11.ท่านคิดว่าวิธีจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ วิธีใดบ้างที่น่าสนใจ
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

12. วิธีการสอนแบบใดที่ท่านไม่ชอบและไม่อยากให้ความร่วมมือ
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

13.บรรยากาศในการเรียนแบบใดที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้ท่านสนใจเรียน
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

13.1 บรรยากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

14.ความถนัดในการเรียนและคิดว่าสามารถเรียนรู้ได้ดี (เลือกได้หลายข้อ)
ฟังการบรรยาย
การอภิปราย
การทำงานกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
อื่น ๆ

15. ข้าพเจ้าอยากบอกอาจารย์ว่า (บรรยายได้ตามอิสระ)
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

* หมายเหตุ
ให้ส่งอีเมล์หาอาจารย์โดยใช้หัวเรื่องว่า "เรียนวัน ............ วิชา ...............ชื่อ-สกุล........"

No comments: